Interviu su AAFF prezidentu ir LFF viceprezidentu G. Daukšiu

Po­kal­bį su Aly­taus ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tu Gediminu Dauk­šiu, jau ei­nan­čiu nau­jas vi­suo­me­ni­nes pa­rei­gas ša­lies fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je, pra­dė­jo­me nuo klau­si­mo apie tai, kaip jis ver­ti­na šių die­nų įvy­kius fut­bo­lo pa­sau­ly­je.

– Iš tie­sų daug pa­si­kei­ti­mų ir pa­sau­lio, ir mū­sų ša­lies fut­bo­le. Tai su­kė­lė daug įvai­rių kal­bų ir ne vi­suo­met iš ge­ro­sios pu­sės. Su­pran­ta­mas su­si­do­mė­ji­mas, dė­me­sys, rei­ka­la­vi­mai, nes fut­bo­las vi­sa­me pa­sau­ly­je yra spor­tas nu­me­ris vie­nas. Ly­de­rį vi­si ma­to, pa­ste­bi bet ko­kią jo klai­dą ir ap­ta­ri­nė­ja. Nie­ko keis­to ta­me nė­ra, juk fut­bo­las vie­ni­ja dau­giau­sia žai­dė­jų, jam at­sei­kė­ja­ma dau­giau­sia pi­ni­gų. Fut­bo­las kaip spor­tas ne­ga­li sto­vė­ti vie­to­je, jo ben­druo­me­nė ne­ki­ša gal­vos į smė­lį, pri­ima pa­si­kei­ti­mus, ku­rių pas­ta­ruo­ju me­tu tik­rai daug. Kiek­vie­nas nau­jas žmo­gus at­ne­ša nau­jų idė­jų ir vilčių, kurios kelia futbolo lygį.

– Ko­kia šian­dien fut­bo­lo pa­dė­tis Aly­taus re­gio­ne?

– Džiau­giuo­si, kad vi­sa­me re­gio­ne si­tu­a­ci­ja ge­rė­ja. Di­de­lis pa­ska­ti­ni­mas – 15 eu­rų krep­še­lio įve­di­mas. Ra­do­si aiš­kes­nės fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bės. Sim­ne, Dau­guo­se, Per­lo­jo­je ir ki­tur ku­ria­si fut­bo­lo gru­pe­lės, at­si­ran­da no­riai dir­bančių trenerių. Tai duoda vilčių, kad atsiras šios sporto šakos masiškumas. Atgimsta „Dainavos“ klubas. Malonu, kad futbolo bendruomenė suprato, jog reikia telktis ir bendrai dirbti, tik taip bus galima siekti geresnių rezultatų. Susivienijo trys klubai, kurie nusprendė, kad žaidimas turi būti geresnio lygio. Visi kaip vienas kumštis to sieksime ir turėsime savo mėgstamą komandą, žaidžiančią aukščiausio lygio žaidimą, siekiančią Europos taurės. Kai užsibrėži ir planuotai sieki, tai ir pasieki. Gražias viltis reikia įgyvendinti.

Ma­to­mi ir po­ky­čiai fut­bo­lo in­fra­struk­tū­ro­je. Prieš ke­le­tą me­tų ap­skri­tai ne­tu­rė­jo­me kur žais­ti. Dė­kin­gi įgu­los va­do­vy­bei, ku­ri lei­do tre­ni­ruo­tis jos te­ri­to­ri­jos sta­dio­ne. Pra­džiu­gi­no dirb­ti­nės dan­gos sta­dio­no įren­gi­mas prie Dai­na­vos pa­grin­di­nės mo­kyk­los, nes daug šio spor­to en­tu­zias­tų, vai­kų gru­pių no­ri tre­ni­ruo­tis ir rung­ty­niau­ti. Ge­ra ži­nia – Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja pa­gal pro­gra­mą „Už­au­gin­ki­me Ro­nal­do Lie­tu­vai“ Aly­tui skirs be­veik 8 tūks­tan­čius kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to dirb­ti­nės dan­gos. Stan­dar­ti­nių mat­me­nų dirb­ti­nės dan­gos aikš­tę dar šią va­sa­rą pla­nuo­ja­me įreng­ti prie Dzū­ki­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los, ten, kur jau bu­vo pa­ties­ta to­kia dan­ga, bet su­si­dė­vė­jo.

Su mies­to me­ru Vy­tau­tu Gri­ga­ra­vi­čiu­mi jau ap­ta­rė­me deng­to ma­nie­žo Aly­tu­je įren­gi­mo ga­li­my­bes. Pa­gal 2015 me­tų vi­zu­a­li­za­ci­ją ir anks­tes­nius pla­nus deng­tą sta­dio­ną ke­ti­no­me įreng­ti už nau­jo­sios au­to­bu­sų sto­ties, prie­šais Gul­by­nės eže­rė­lį. Da­bar svars­to­mos ga­li­my­bės vie­tai Pir­ma­ja­me Aly­tu­je ar prie Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no ne­to­li siu­vi­mo fab­ri­ko. Min­tis dėl už­da­ro fut­bo­lo ma­nie­žo ar­ti­miau­siu me­tu bus tei­kia­ma svars­ty­ti ta­ry­bos ko­mi­te­tams, jiems pri­ta­rus – krei­pia­ma­si į eu­ro­pi­nius fon­dus. Ma­nie­žas su­teik­tų ga­li­my­bių tre­ni­ruo­tis ir rung­ty­niau­ti vi­sus me­tus, ypač šal­tuo­ju me­tu. Sa­lės fut­bo­las nie­ka­da ne­at­stos aikš­tės fut­bo­lo tre­ni­ruo­čių, ne­bus ge­ras žai­dė­jas, jei nuo lap­kri­čio bū­si­mas fut­bo­li­nin­kas tre­ni­ruo­sis pai­sy­da­mas ki­tų tai­syk­lių, žais ki­to­kiu ka­muo­liu, ant ki­to­kios dan­gos. Ti­kiuo­si, šie pro­jek­tai bus įgy­ven­din­ti, kils žai­dė­jų meist­riš­ku­mas, ir mes su­lauk­si­me įspū­din­gų per­ga­lių. Prie ma­nie­žo bū­tų ga­li­ma įreng­ti ir čiuo­žyk­lą.

– Da­ly­vau­da­mi Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos veik­lo­je gal ir dau­giau pa­ra­mos iš­pe­ši­te mū­sų mies­tui, ku­rio fut­bo­lo is­to­ri­jo­je yra auk­si­nė „Dai­na­va“, o šian­dien – be­ga­li­nis no­ras pa­kil­ti iš ne­įti­kė­ti­no nuos­mu­kio. Kaip Jums at­ro­do, ko­dėl tie fut­bo­lo die­vai ta­po to­kie ne­dos­nūs Aly­taus fut­bo­li­nin­kams? Juk aikščių yra, trenerių, kaip ir norinčiųjų žaisti, – taip pat.

– Ma­lo­nu, kad fe­de­ra­ci­ja pa­ste­bė­jo mū­sų mies­to fut­bo­li­nin­kų pa­stan­gas, triū­są ir ma­ne iš­rin­ko pre­zi­den­to pa­va­duo­to­ju ir vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to na­riu. Tai ne ma­nęs įver­ti­ni­mas, tai vi­sos veik­lios fut­bo­lo ben­druo­me­nės pa­ste­bė­ji­mas. O aš kad ir ką da­ry­siu, gal­vo­siu apie sa­vo mies­tą. Ma­nau, su pa­na­šio­mis pro­ble­mo­mis, ko­kios iš­ti­ko mus, su­si­du­ria ir ki­ti mies­tai.

Se­niai gal­vo­ju apie Aly­taus fut­bo­li­nin­kų ruo­ši­mą. Rei­kia su­jung­ti vai­kų ren­gi­mą su klu­bų veik­la, kad bū­tų tar­si tęs­ti­nu­mas. At­skir­tis ne­duo­da lau­kia­mo pro­fe­sio­na­laus ly­gio. Rei­kia keis­ti me­to­di­ką. Aki­vaiz­du, kad ne­ga­li­me Lie­tu­vo­je pa­lik­ti prieš dešimtmetį bu­vu­sios vai­kų ren­gi­mo sis­te­mos. Rei­kia per­im­ti pa­žan­ges­nius mo­ky­mo bū­dus. Ne­se­niai star­ta­vo Aly­taus fut­bo­lo aka­de­mi­ja „Dai­na­va“. Jos tikslas – surinkti geriausius apskrities jaunuosius futbolininkus ir sudaryti jiems sąlygas žaisti su geriausiais ir prieš geriausius. Fut­bo­las for­muo­ja vai­kams ko­vo­to­jo, tiks­lo sie­kė­jo sa­vy­bes. Džiau­giuo­si moks­lei­vių pa­sie­ki­mais, jie žai­džia eli­ti­nė­se ly­go­se. Mes, dzū­kai, ga­li­me di­džiuo­tis sa­vo žai­dė­jais, o jie vis to­bu­lė­da­mi tik­rai pa­do­va­nos mums gra­žių per­ga­lių.

– Ko­dėl vai­kams re­ko­men­duo­tu­mė­te žais­ti bū­tent fut­bo­lą?


– Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je, be ži­nių, moks­lo, rei­kia tin­ka­mai for­muo­ti ir vai­kų cha­rak­te­rį. Ko­dėl bū­ti­na spor­tuo­ti ir ko­dėl fut­bo­las – ge­riau­sias pa­si­rin­ki­mas? Ko­man­di­nis spor­tas iš­ug­do ko­man­di­nio dar­bo jaus­mo su­pra­ti­mą, kad kiek­vie­nas ge­rai at­lik­da­mas dar­bą sa­vo­je po­zi­ci­jo­je pri­si­dės prie ge­ro ben­dro re­zul­ta­to. Juk aikš­te­lė­je kiek­vie­nas vie­nuo­li­kės žai­dė­jas tu­ri sa­vo funk­ci­ją. Tik fut­bo­le var­žo­si to­kia di­de­lė žai­dė­jų ko­man­da, su­si­sty­guo­ti jau yra di­de­lis dar­bas, tad ir įgū­džių for­ma­vi­mo­si nau­da žai­džiančiajam didelė. Ne visi lankiusieji futbolą užaugę jį profesionaliai žais, bet liks šio sporto išugdytas kovotojo charakteris, mokėjimas dirbti bendruomeniškai. Tokios savybės išugdomos tik per sportą. Todėl sportas toks pats svarbus kaip matematika, che­mija ar isto­rija. Raginčiau visus tėčius savo vaikams rekomen­duoti futbolo žaidimą. Kamuolys gainiojamas kieme ir blogesniu oru, tad gera organizmo grū­dinimo priemonė vaikams tik į naudą.

– Po­kal­bį bai­ki­me jau vi­sai fut­bo­lo ben­druo­me­nei ži­no­mos ži­nios ap­ta­ri­mu. Aly­tu­je ren­gia­mas pir­ma­sis lei­di­nys, skir­tas fut­bo­lui. Lau­kia­te jo?


– Iš tie­sų ke­le­ri me­tai iš ei­lės fut­bo­lo ben­druo­me­nei yra pa­žen­klin­ti švenčių. Pernai minė­jome auksinės dainaviečių per­galės keturiasdešimtmetį, o šiemet laukia devyniasdešimt­metis, kai Alytuje apskritai pra­sidėjo futbo­las. Kūrybingi aly­tiškiai jau pa­ren­gė tekstus knygai, belieka sulaukti savivaldybės paramos. Ir išleisti knygą, kad kiekvienas, prisilietęs prie futbolo mūsų mieste kūrimo, kovojęs aikštėse ar tribūnose, ją galėtų turėti, prisi­minti pergales. Knyga įprasmintų įvairių futbolo kartų triūsą. Kny­gos apie futbolą atsiradimą ini­cijavo Alytaus futbolo fede­racija. Jos pasirodymo, be abejo, laukiu, kaip ir daugelis šios spor­to šakos gerbėjų, noriu kuo greičiau ją pamatyti.

Kal­bė­jo­si Al­do­na Kudzienė, „Alytaus naujienos“

Alytausgidas.lt nuotrauka

« atgal

Turnyro lentelė

LFF II LYGA

V.

Komanda

R

T

 

DFK „Dainava 2“ (Alytus)

 

 

 

FA „Dainava“ (Alytus)

 

 

 

„Lietava 2“ (Jonava)

 

 

 

„Lygis“ (Kaunas)

 

 

 

„Rūdupis“ (Prienai)

 

 

 

„Stumbras 2“ (Kaunas)

 

 

 

„Sūduva 2“ (Marijampolė)

 

 

 

„Sveikata" (Kybartai)

 

 

 

„Šilas 2“ (Kazlų Rūda)